Luova projektinhallinta eli Creative Project Management CPM®

Ajan kuluessa organisaation visio, strategia ja tavoitteet muuttuvat. Liiketoimintaympäristö ja kilpailutilanne haastavat sekä pakottavat yrityksen toimintamuutoksiin. Sidotut projektimenetelmät rapautuvat, kun yrityksen ympäristö ja tavoitteet muuttuvat. tarvitaan menetelmiä, jotka mukautuu ja kasvaa ympäristön mukana.

Mita luovat menetelmät ovat, mistä ne ovat tulleet, mitä ne tarkoittavat. Olemme havainneet valmennustilaisuuksissa ja yrityscaseissa, Että toiset urautuvat, toiset jo toimivat ja ajattelevat luovasti, vaikka eivät tunnista toimivansa luovasti. Luova projektihallinta eli Creative Project Management, CPM toimintatapa projekteissa johdetaan tavoitteita. Projekti toteutetaan huomioiden asiakkaan ja yrityksen kulttuuri sekä toimintaympäristön tila.

CPM osaa hyödyntää luovia projektihallinta menetelmiä. Se yhdistää sidottujen menetelmien ominaisuuksia ja periaatteita kuten vesiputousmalli, Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, Quality. Luova projektihallinta rakentaa niiden välille johtamisen ja raportointijärjestelmän. Erityistä luovuudessa on se, etta asiakastavoitteita asetetaan ja niitä seurataan tarkasti koko projektin ajan. Tarkastelun fokuksessa ovat asiakas, tuotanto, johto ja viestintä.

CPM menetelmän etuja ovat:
1. Kasvaa ja muuttuu organisaation mukana.
2.Projektiryhmän jäsenillä on suora vaikutus suunnitteluun ja toteutukseen. 

3. Luovat puitteet johtamiselle ja taloudelle.
4. Sallivat yksilön toimintavapauden ja tarjoaa ketteryyttä.
5. Projektissa hyödynnetään erilaisia ​​projektihallinnan toimintatapoja.

7. Havainnollistaa ja visualisoi projektille, asiakkaalle ja tilaajalle saavutetut tulokset.

Alla projektikonseptien ja menetelmien suhde toisiinsa

Menetelmät

 

 

 

 

 

 

 

CPM konseptin osat:

Yleinen käsitteistö
Käsitteistö vastaa yleistä projektihallinnan terminologiaa, jota käytetään mm. IPMA ja PMI kirjallisuudessa ja konseptien määrittelyissä.
Prosessit
Prosessit kuvaavat projektihallinnan loogista toimintatapaa, jota noudatetaan mm. PMI määrittelyissä. Prosessit poikkeavat niissä kohdin joita ei esitetä PMI dokumentaatiossa.
CPM Cube
Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään cpm kuutiota (Cube), jonka avulla määritellään toteutettavien projektin osien toimintatapa.
Menetelmä
Tavanomaisesti projektihallinnan konsepteissa ja menetelmissä kuvataan vain yksi tapa toteuttaa projekti. Siitä saattaa olla joitakin variaatioita tai käyttäjä tulkitsee erilaiset tavat toimia.
Useita menetelmiä
CPM konseptin rakenne perustuu siihen, että siihen voidaan integroida erilaisia tapoja toimia. Mahdollisuuksia arvioidaan suunnitteluvaiheessa ja käytetään toteutusvaiheessa.
 
CPM Cube näkökulmat:
 
1. ALUSTA LOPPUUN SUUNNITELTU TOIMINTA (NIAGARA MODEL)
Toimitaan silloin kun tarvitaan hyvin suunniteltu ja etukäteen haluttu tukos, jossa panostetaan lopputuloksen oikeellisuuteen sovitussa ajassa ja kustannuksilla. Toteutus on suunniteltu lähes 100% alusta loppuun. Toimii usein projektihallinnan päärunkona.
2. LAATU TOIMINTA (QUALITY MODEL)
Toimitaan silloin kun halutaan varmuus tuloksen laadusta. Laatuajattelu tuo projektiin hidastavia tekijöitä. Laatu ja nopea aikataulu eivät yleensä kulje käsi kädessä. Jos projektille tai sen osalle halutaan laatua toimitaan tämän konseptin mukaisesti.
3. KETTERÄ TOIMINTA (AGILE MODEL)
Ketterät projektit ovat nykyaikaisia ja usein haluttuja. Agile model toimintamuotona käytetään silloin kun annetaan organisaatiolle tai sen jäsenille mahdollisuus tehdä suunnitelmaan muutoksia. Muutosten suuruus, määrä ja laajuus vaikuttavat projektin kulkuun. Milloin toimitaan tämän konseptin puitteissa tulee varautua siihen, että aikataulu venyy ja kustannuksen nousevat.
4. LAAJA KETTERÄ TOIMINTA (SCRUMBAN MODEL)
Milloin Agile toiminta edellyttää laajempaa projektia ja toimitusta tarkoittaa se myös suurempaa joukkoa projektin osallistujia. Silloin otetaan käyttöön Scrumban, joka hallitsee laajemman projektiryhmien toiminnan.
5. VISUAALINEN TOIMINTA (VISUAL MODEL)
Visual model toimintatapa otetaan käyttöön kun tarvitaan projektiryhmälle ja tulosten vastaanottajalle yhteinen kehittämisosio tai nähdään, että tarvitaan erityistä motivointia osallistujille. Menetelmä ei salli muutoksia kesken projektin kuten Agile vaan muutos viedään alkuun arvioitavaksi.